De overstap naar het hoger onderwijs brengt heel wat veranderingen met zich mee. Roadmap is een begeleidingsinstrument dat studenten met autisme wil ondersteunen bij de overstap naar het hoger onderwijs. Het instrument is gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijke studies.

Graag wensen onderzoekers van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, Universiteit Gent en de Academische Werkplaats Autisme de tevredenheid over en het gebruik van het instrument te evalueren. Dit laat toe het instrument in de toekomst bij te sturen.

In dit informatiebericht leest u meer informatie over het onderzoek.

Wat wordt verwacht van de deelnemende personen?

Elke keer nadat je het instrument gebruikt worden een aantal kenmerken van je uitgevoerde acties opgeslagen naar een afgeschermde database (gebruikte wegwijzer van geselecteerde uitdagingen, tips en leermaterialen), het aantal personen dat tot je steunteam behoort, het aantal activiteiten in agenda, en het type van geselecteerde emoticons, energieniveau, stressniveau in het logboek). Enkel deze gegevens worden bewaard en zijn gekoppeld aan een gepseudonimiseerde code.

Als student word je ook gevraagd om op vijf momenten in het academiejaar een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst peilen we naar je welbevinden, coping strategieën en de sociale en academische integratie. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en neemt 20 minuten in beslag. De eerste keer peilen we ook naar een aantal gegevens over je studie en je beperking. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen wij de vragenlijstgegevens ook linken aan de acties die je doet met het instrument. Dit zal ons helpen om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen de onderzochte variabelen en het gebruik van het instrument, waardoor we Roadmap in de toekomst nog beter kunnen afstemmen op de noden van studenten. Deze koppeling wordt gemaakt via een gepseudonimiseerde code, wat betekent dat er nergens rechtstreeks de link kan gemaakt worden tussen jouw persoonsgegevens en wat je invulde op de vragenlijsten of de kenmerken van je gebruik van het instrument.

Deelname en beëindiging

Deelname aan de studie vindt plaats op vrijwillige basis. je kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en je kan je op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven. Als je deelneemt, wordt bij aanvang van de online bevraging en het interview nog eens expliciet om jouw toestemming gevraagd.

Verwerking gegevens

We geven absolute garantie voor confidentialiteit bij het verzamelen, verwerken, bewaren van en rapporteren over de ingezamelde gegevens (conform de wet van de persoonlijke levenssfeer). Deze studie werd goedgekeurd en staat onder toezicht van het Ethisch Comité van de Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent. De studie houdt geen risico’s in voor jou als deelnemende persoon. In de vragenlijsten wordt op geen enkel moment gevraagd om identificatiegegevens (zoals naam en adres) in te vullen. De ingezamelde gegevens zullen enkel worden gebruikt in het kader van dit wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoeksbevindingen en adviezen voor instellingen hoger onderwijs worden in een wetenschappelijke bijdrage gebundeld. Je zult als deelnemer dit rapport ontvangen.

Kosten

Deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor deelnemers.

Informatie en contactpersoon

Wanneer je bereid bent tot deelname aan het onderzoek kan je via deze link jouw toestemming geven. Indien je meer informatie wenst, kan je steeds contact opnemen met Valérie Van Hees valerie.vanhees@siho.be Mocht je nog opmerkingen of onduidelijkheden ervaren, dan mag je dit ook steeds doorgeven. Ook als je tijdens de studie aanvullende informatie wenst, kan je op elk ogenblik contact opnemen met de onderzoekers.